28/08/2018

روش های کاهش مصرف سموم در گلخانه ها

دو علت اساسی جهت رشد و توسعه آفات و بیماریهای مختلف: الف: نداشتن گلخانه مناسب و تجهیزات ویژه آن جهت پرورش  گل و گیاه ب: عدم آشنایی با نحوه زندگی آفات و شیوع بیماریها حال هر یک از موارد فوق […]