11/08/2020
شماتیک کشت گیاهان در آب

آب می تواند بستر مناسبی برای کشت گیاهان باشد یا خاک ؟

گیاهان در آب بهتر رشد می کنند یا در خاک؟ اگر در حال ساخت، گسترش  گلخانه هستید، ممکن است از مزایای رشد گیاهان در آب در مقابل رشد در خاک تعجب کنید. گیاهان برای رشد به آب و مواد مغذی […]