06/09/2020
گلخانه ای در محل استثنایی

محل احداث گلخانه و ویژگی های آن

محل احداث گلخانه و ویژگی های آن الف- مسطح بودن زمین گلخانه یکی از نکات محل احداث گلخانه زمین آن می باشد که زمین مورد نظر برای احداث گلخانه باید مسطح باشد. احداث گلخانـه در زمـین شـیبدار سـبب بروز مشکلاتی […]